Obchodní podmínky

 

Dobrý den, jsem Váš tvůj nový trenér

OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ SMLUVNÍCH STRAN

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “Obchodní podmínky”), které jsou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., stanovují práva a povinnosti v souvislosti s poskytováním služeb v rámci webu www.aaaTrener.cz.

Majitelem a provozovatelem webu aaaTrener.cz je Ing. Martin Rubeš (dále jen Poskytovatel), Ferdinandov 584, Hejnice, 46362, IČ: 86838962. Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský Úřad Frýdlant.

Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která uskuteční objednávku cvičebního programu elektronicky na webových stránkách www.aaaTrener.cz pomocí objednávkového formuláře (dále jen “Objednatel”), nebo telefonicky či jinou formou s Poskytovatelem.

Službami (dále jen “Služby”) se rozumí  cvičení pod dohledem fitness trenéra, online vedení a sestavování stravovacího plánu. Cvičení pod dohledem fitness trenéra (dále jen “Cvičení” ) se rozumí cvičení pod dohledem lektora, který nese zodpovědnost za provedené cviky. Poskytovatel se nepovažuje za lékaře. Je odborníkem přes cvičení a pouze doporučuje skrze nejlepší vědomí a svědomí. Stejně tak navržené stravovací plány jsou sestaveny na výslovné přání objednatele s jeho výběrem potravin. Poskytovatel neručí za zažívací potíže vzniklé nesprávnou úpravou, nebo použitím alergických potravin.

Tyto obchodní podmínky jsou platné tehdy, pokud nebyly mezi objednatelem a poskytovatelem dohodnuty jiné podmínky.

  1. SMLUVNÍ VZTAH

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Smluvní vztah mezi objednatelem a poskytovatelem vzniká odesláním elektronické objednávky služby (dále jen “Objednávka”) objednatelem a jejím přijetím poskytovatelem. Smluvní vztah znamená, že poskytovatel je povinen poskytovat objednateli objednané služby a objednatel je povinen uhradit jejich cenu.

V případě, že je objednatel nezletilý, je poskytovatel oprávněn požadovat písemný souhlas zákonného zástupce objednatele s poskytováním služeb.

Objednatel si je vědom, že služby cvičení pod vedením trenéra nejsou zdravotními službami (zdravotní péčí) ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, ani specifickými zdravotními službami ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud zdravotní stav objednatele vyžaduje zvláštní výživový a pohybový režim, je povinen se poradit o čerpání služeb se svým ošetřujícím lékařem a je povinen o těchto skutečnostech informovat poskytovatele.

Poskytovatel není povinen přijmout objednávku objednatele, pokud:

objednatel již dříve neplnil své povinnosti při poskytování služeb,

poskytovatel má z informací a chování objednatele pochybnosti, zda rozumí, co je předmětem poskytovaných služeb,

poskytovatel má pochybnosti, zda má objednatel opravdový zájem o čerpání služeb

  1. PRŮBĚH POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Poskytovatel je povinen poskytovat odběrateli odborné a pečlivé služby na základě svých schopností a zkušeností..

Odběratel se zavazuje seriózně a férově spolupracovat se zpracovatelem především na úrovni pravdivého předávání informací o jeho stravování, pohybové aktivitě a změnách, které na základě poskytnutého Cvičení probíhají. V opačném případě poskytované služby nemohou přinést očekávaný výsledek.

I přesto, že Poskytovatel poskytne služby, které jsou v souladu s vědeckými poznatky, není možné zaručit, že bude přesně dosaženo požadovaného výsledku. Toto závisí na spektru faktorů, které nejsou a ani nemohou být pod plnou kontrolou poskytovatele (například vliv prostředí, zdravotní stav, ochota a vůle odběratele dodržovat veškerá doporučení poradců a fitness trenérů…). Řádným dodržováním rad Poskytovatele se ale podstatně zvýší pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů),

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí poskytovateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je poskytovatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

 

 

Služby osobního fitness trenéra

 

Domluvená tréninková lekce je pro Objednavatele i Poskytovatele závazná.

Předplacená částka za lekce cvičení je nevratná (viz. vyjímky v sekci “reklamace a stížnosti)”. Lekce 20-ti cvičení je nutné vyčerpat během 20-ti týdnů, jinak propadají., jinak propadají. Lekce 10-ti cvičení je nutné vyčerpat během 10-ti týdnů, jinak propadají. Lekce Měsíc cvičení je nutné vyčerpat během následujících 30 dnů od prvního tréninku, jinak propadají.

Pokud se Objednatel nedostaví na lekci cvičení nebo lekci nepřevede na jiný termín alespoň 24 hodin předem, považuje se tato lekce za vyčerpanou.

Poskytovatel si vyhrazuje právo zkrátit lekci v případě Vašeho pozdního příchodu na lekci o čas, o který se Objednavatel opozdil.

Pokud se Poskytovatel nemůže z jakéhokoliv důvodu domluvené lekce zúčastnit, je povinen Objednavateli tuto lekci nahradit v plném obsahu v jiném domluveném termínu, zároveň je povinen svou nepřítomnost oznámit klientovi bez zbytečného prodlení.

V případě absence obou klientů na domluveném tréninku bude cena za lekci z předplacené částky odečtena. Pokud se nebude moci jeden z klientů dostavit (nemoc, nebo jiný vážný důvod), proběhne lekce s jedním klientem a bude odečtena plná cena za lekci dvojice z předplacené částky.

  1. CENA SLUŽEB

Za poskytování Služeb je Objednavatel povinen uhradit cenu dle platného ceníku na webu www.aaaTrener.cz

Objednavatel je povinen domluvenou tréninkovou lekci uhradit v plné výši dle zvolené formy úhrady, každá domluvená tréninková lekce musí být předem uhrazena, a to i v případě platby za každou tréninkovou lekci zvlášť.

Nejsou-li dohodnuty jiné lhůty splatnosti, je Objednavatel povinen uhradit cenu objednaných Služeb před oficiálním začátkem platebními metodami akceptovanými Poskytovatelem (bank. převod). Částka (Cena Služeb) musí být maximálně v den splatnosti (před začátkem první společné hodiny) připsána na bankovním účtu Poskytovatele.

Do ceny Služeb Poskytovatele nejsou zahrnuty vstupy či časové permanentky do fitness centra. Poskytovatel není provozovatelem zařízení Posilovna Frýdlant ani Power Fitness & Squash

Za doporučení každého jednoho klienta, který si zakoupí balíček alespoň 10 lekcí, Vám náleží jedna lekce zdarma, která bude přičtena formou 1 kreditu k Vašemu účtu v rezervačním systému. Za doporučení dvojice klientů, kteří si zakoupí balíček alespoň 10 lekcí, Vám náleží dvě lekce zdarma, které budou přičteny formou dvou tréninků k Vaší platné poukázce na cvičení.

 

  1. REKLAMACE A STÍŽNOSTI

Vůči Poskytovateli, který Objednateli poskytuje služby, je Objednatel oprávněn uplatňovat výhrady, stížnosti a reklamace v souvislosti s poskytováním služeb (dále jen “Reklamace”). Reklamace se mohou týkat obsahu služeb, způsobu jejich poskytování i postupu zpracovatele.

Reklamaci lze řešit písemnou formou reklamačního protokolu. Protokol se zasílá na adresu

Ing. Martin Rubeš, Ferdinandov 584, Hejnice, 46362

Reklamace bude Poskytovatelem vyřízena do 14 (čtrnácti) dnů, ve zvláště složitých případech do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění, pokud se Objednavatel a Poskytovatel písemně nedohodnou jinak.

Poskytovatel provede příslušná šetření, na jejichž základě vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou nebo neoprávněnou. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako oprávněnou, provede na svůj vrub úkony, kterými odstraní nežádoucí stav a poskytne objednateli náhradu. Náhradou se rozumí zejména nové poskytnutí původně nesprávných služeb nebo sleva z poskytovaných služeb. Pokud poskytovatel vyhodnotí reklamaci jako neoprávněnou, bez odkladu o tom objednatele informuje.

V Hejnicích dne 1. 1.1 2022

S nikým se nesrovnávej, jdi za svým cílem.

Nenech ostatní řídit Tvůj život, druhý už mít nebudeš.

S nikým se nesrovnávej, jdi za svým cílem.

Nenech ostatní řídit Tvůj život, druhý už mít nebudeš.

aaaTrener.cz